Ochrona danych osobowych Klauzula informacyjna – formularz rezerwacji, formularz kontaktowy (strona www)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WiR – Noclegi.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych administratora: wir@wir-noclegi.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy o usługi noclegowe (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO),

b. kontaktowym, informowania o produktach i usługach WiR – Noclegi (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO),

c. zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), w tym zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a. upoważnieni pracownicy administratora danych,

b. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych i ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,

c. podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania:

a. W zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przepisami prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osób, które dokonały anulowania rezerwacji pobytu w obiekcie (nie doszło do finalizacji umowy o usługi noclegowej) będą usuwane na bieżąco, po zgłoszeniu rezygnacji z pobytu.

b. W zakresie wewnętrznych celów administratora, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

c. W zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną do momentu cofnięcia zgody. 

1. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Można skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo na adres siedziby administratora danych osobowych lub adres email wir@wir-noclegi.pl. Ma Pani/Pan prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania w celach informowania o produktach i usługach WiR – Noclegi Pani/Pana danych osobowych. 

1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 

2. Podanie ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy o usługi noclegowe.

Klauzula informacyjna – Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (art. 14 RODO). 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WiR – Noclegi. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych administratora: WiR – Noclegi, adres email: wir@wir-noclegi.pl 

3. W związku z dokonaniem przez Państwa rezerwacji z wykorzystaniem portali rezerwacyjnych takich jak np. „nocowanie.pl” możliwe jest pozyskanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email, nr telefonu, dane karty płatniczej. Zakres i ilość danych uzależniona jest od specyfikacji danego portalu oraz rodzaju dokonywanej rezerwacji. 

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy o usługi noclegowe (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO), 

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a. upoważnieni pracownicy administratora danych, 

b. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych i ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,

c. podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 celów przetwarzania. W zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przepisami prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osób, które dokonały anulowania rezerwacji pobytu w obiekcie (nie doszło do finalizacji umowy o usługi noclegowe) będą usuwane na bieżąco, po zgłoszeniu rezygnacji z pobytu. 

4. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Można skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo na adres siedziby administratora danych osobowych lub adres email wir@wir-noclegi.pl. 

5. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.